logo potápěčedivemania.cz

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení

  Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

  Prodávající:
  David Čejka, IČ 45774901, se sídlem Petržílkova 2489,Praha 5, PSČ 15800.

  Kupující (zákazník):
  Kupující (spotřebitel dle občanského zákoníku) předá při zahájení obchodního vztahu prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

 2. Bezpečnost a ochrana informací

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 3. Objednání zboží

  Zákazník prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a zákazník jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající se zákazníkem individuální termín dodání příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží.
  Odesláním objednávky zákazník souhlasí i s cenou zboží.

 4. Platební podmínky

  Objednané zboží hradí zákazník
  • při převzetí zboží a to formou dobírky
  • bankovním převodem na účet prodávajícího
  • hotově při osobním převzetí na adrese provozovny

  V případě volby platby bankovním převodem je zboží expedováno až po připsání peněžní částky na účet prodávajícího. Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího.

 5. Reklamace – viz reklamační řád

  Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s platnou právní legislativou. Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem.

 6. Dodací podmínky

  Většina zásilek je doručena zákazníkovi do 3 dnů, zboží, které není skladem, do 14 dnů.

  Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím České pošty.
  Prodávající účtuje kupujícímu cenu za dopravu dle ceniku doručovací společnosti.

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, zejména množství a neporušenost zásilky podle přiloženého dodacího listu.

 7. Odstoupení od kupní smlouvy

  Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mailu na adresu dave@divemania.cz. Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu s originálem dokladu o koupi doručit na adresu provozovny. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Od této částky budou odečteny vynaložené náklady na dopravu. Prodávající má povinnost vrátit zákazníkovi tuto částku nejpozději do 30 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy.

 8. Reklamační řád

  Obecné podmínky reklamace
  Povinnosti kupujícího Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

  Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

  1. na e-mailovou adresu provozovatele dave@divemania.cz
  2. poštou na adresu provozovatele Petržílkova 2489,P-5,15800
  Kupující je povinen uvést:
  1. číslo objednávky
  2. doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad)
  3. nejvýstižnější popis závad, nejlépe s přiloženou fotodokumentací závady.

  Povinnosti prodávajícího
  Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

  Reklamace uplatněná v záruční době
  Všeobecná ustanovení

  Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

  Ke každému zboží je přikládána faktura- daňový doklad, která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

  Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

  Záruční podmínky

  Záruční doba je 24 měsíců.Tato doba začíná dnem převzetí zboží a končí po uplynutí doby 24 měsíců.

  Je-li vada odstranitelná,bude vada bezplatně odstraněna.V případě neodstranitelné vady bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.

  Nabízené výrobky splňují požadavky jakosti podle příslušných norem platných v České republice a jsou podle podmínek užívání bezpečné, dle zákona č. 102/2001 Sb.

  Reklamační řád je vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku opírající se o znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

  Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti výrobku, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastnosti materiálu anebo na vady,které vznikly nedodržováním správného používání a údržby.

  Je zapotřebí zdůraznit, že záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy.Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a ta nemusí být stejná jako je záruční doba.To znamená, že životnost výrobku může být kratší než záruční doba 24 měsíců.

  K reklamačnímu řízení se odmítá převzít zboží, které nesplňuje zásady obecné hygieny.

  Odstranitelná vada je ta vada, kterou lze odstranit v termínu do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, aniž by utrpěla funkce, vzhled a kvalita zboží.

  Při výběru výrobku musí být brán zřetel na to, aby velikost a charakteristika výrobku odpovídaly potřebám zákazníka.Po celou dobu užívání musí zákazník věnovat pozornost všem základním pravidlům použití výrobku.Pro zachování dobrého stavu výrobku je nutná jeho údržba.K ošetřování výrobku je nutné použít prostředky k tomu určené.Nepoužívat rozpouštědla jako je líh, aceton atd.Cordurové materiály je třeba čistit prostředky k tomu určenými.Prát pouze ručně ve vlažné vodě do 30 stupňů Celsia.Nepoužívat změkčovadla, neždímat, nežehlit, nepoužívat aviváž a bělidla.Před praním vyjmout protektory a vložku.Na kožené výrobky používat výhradně přípravky určené k jejich čištění a impregnaci.Kožené výrobky jsou zhotoveny z pravé kůže a může se stát, že mohou při použití pouštět barvu, např. rukavice,poněvadž se při jejich zpracování používá přírodní barvivo.Toto není důvodem k reklamaci výrobku.

  Postup při výměně (reklamaci) zboží
  Odběratel neprodleně kontaktuje dodavatele emailem nebo telefonicky. Obě strany se dohodnou na termínu a způsobu doručení zboží na adresu dodavatele.Po převzetí zboží na adrese dodavatele tento o tom informuje odběratele a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží.

  Pokud odběratel zjistí dodatečné nesrovnalosti na faktuře, která je součástí dodávky, případně tato faktura součástí dodávky nebude, bude neprodleně kontaktovat dodavatele, který ji upraví dle jeho požadavků (pokud to zákon umožňuje), popř. ji opětovně zašle e-mailem na e-mailovou adresu odběratele.

  Doporučení při přejímání zásilek

  Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat stav zásilky.V případě jejího poškození překontrolovat obsah, množství, čí případné poškození dodaného zboží.Na pozdější reklamace ohledně množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

 9. Účinnost

  Účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek nastává dnem 1. června 2010.


David Čejka
Petržílkova 2489
Praha 5, 158 00
+420 602 362 746
dave@divemania.cz